Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
zadania szczegółowe:
 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej, tolerancji i akceptacjii (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Do świetlicy przyjmuje się:
  a)
  uczniów klas I– III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
  b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VIII,
  c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,etyki,
  d) opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy,
  e) z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
  f) z opieki w świetlicy korzystają także dzieci dojeżdżające, oczekujące na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd autobusu.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:45 – 16:15.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

  DOKUMENTACJA
 1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 2. Dziennik zajęć .
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 4. Zeszyt obecności .
PRACOWNIK ŚWIETLICY
 1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele świetlicy.
 2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności i nauczycieli świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne – multimedialne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela  świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 10. W celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej zostały stworzone procedury przyjmowania, odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej.