Założenia pracy świetlicy i procedury przyjęcia,odebrania dziecka
Świetlica szkolna jest jedną z form opieki nad dzieckiem. Szkoła ma obowiązek zastąpić dziecku rodziców w czasie zajęć szkolnych i gdy rodzice pracują.

Świetlica jest miejscem, gdzie zaspakajane są szeroko rozumiane potrzeby dziecka, nie tylko biologiczne, ale także psychiczne i społeczne. Przebywają w niej uczniowie klas I-III, jednak starsze również korzystają ze świetlicy.

Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspakajanie potrzeb swoich podopiecznych, na które składają się przede wszystkim potrzeba aktywności i działania, ruchu, kontaktów z rówieśnikami, uznania w grupie, akceptacji i samoakceptacji, sukcesu a także potrzeby poznawcze.

Aby sprostać wymaganiom rozwojowym dzieci, świetlica musi spełniać szereg zadań :

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
                          2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
        4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

7. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.Z zadań tych bezpośrednio wynika działalność świetlicy, która poprzez różnorodne formy pracy, jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka.

Jest tutaj wiele możliwości wykazania się, poczynając od preferowanej na zajęciach metody zabawowej,  zaspakajającej potrzebę aktywności i działania, poprzez uczestnictwo w świetlicowych konkursach, zajęciach plastycznych, umuzykalniających, praktycznych, dających duże szanse na zaistnienie w grupie rówieśniczej, a nawet na forum szkoły czy poza nią. Bardzo ważne jest dostrzeżenie sukcesu twórczego i prezentowanie twórczości dziecięcej eksponując prace na gazetkach ściennych czy dekoracji sali.

Jednym z priorytetowych zadań świetlicy jest wpajanie dzieciom zasad właściwego zachowanie się w grupie, umiejętności rozwiązywania konfliktów a także kulturalnego i higienicznego trybu życia. Pomocą przy realizacji tego zadania jest systematyczny kontakt z rodzicami i nauczycielami.

Należy jeszcze wspomnieć o jednym z najważniejszych czynników, mającym wpływ na prawidłowy rozwój dzieci w wieku szkolnym, jakim jest ruch. W okresie jesienno-zimowym prowadzone są zabawy ruchowe w salach, jak i w nowej powstałej "Radosnej szkole" uczestnicząc w grach i zabawach ruchowych.

Świetlica do realizacji swoich zadań dysponuje różnorodną bazą materialną: TV, video, radiomagnetofon, odtwarzacz CD, biblioteka z literaturą dziecięcą, zabawki, sprzęt sportowy a także szeroki wybór gier edukacyjnych i zręcznościowych, także szereg pomocy rozwijających umiejętności plastyczne i twórczość dzieci oraz ich sprawność manualną.

Posiadamy również komputery gdzie prowadzone są zajęcia multimedialne, dzieci maja możliwość korzystania z internetu.

Tradycją świetlicy stało się ubieranie drzewka - choinki bożonarodzeniowej. Jest dumą dzieci i wychowawców,  podziwianą przez personel szkoły i rodziców.

Świetlica współpracuje z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły. Wspólnie organizujemy różne uroczystości i zabawy dla dzieci. Również przygotowywane są dekoracje i elementy wystroju szkoły i sal lekcyjnych.

Od kilku lat świetlica prowadzi akcje zbierania  różnych materiałów wtórnych. W tym roku  szkolnym 2012/2013  wspólnie z Radą Rodziców zbieramy puszki aluminiowe zebrane fundusze przeznaczone będą na nagrody w konkursach szkolnych jak i na nowe gry do świetlicy.

Zasady funkcjonowania świetlicy normuje regulamin, z którego wynika, że świetlica jest miejscem zapewniającym pomoc, odpoczynek, posiłek, ruch, naukę, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę. Wychowawcy prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy opracowanym na bieżący rok szkolny. Realizacja planu dokumentowana jest w dzienniku zajęć świetlicowych. Dane dzieci i ich rodziców (opiekunów) gromadzone są na kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej należy zapoznać się z PROCEDURĄ PRZYJMOWANIA, ODBIERANIA I NIEODEBRANIA UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  w naszej placówce:
 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" w terminie do 7.09. każdego roku szkolnego (kartę można pobrać ze strony lub z świetlicy).
 2. W przypadku zmiany jakich kolwiek danych ( np. nr telefonu rodziców/ opiekunów) umieszczonych w karcie przyjęcia dziecka do świetlicy rodzice /opiekunowie proszenie są o uaktualnienie danych,
 3. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
§     dyrektor lub wiecedyrektor szkoły,
§     pedagog, psycholog
§     nauczyciele  świetlicy.
 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności:
  • uczniowie klas I - III (wyjątkiem są rodzeństwa),
  • uczniowie rodziców pracujących,
  • uczniowie z rodzin niepełnych (rodzic pracuje),
  • uczniowie dojeżdżający bez względu na to, czy rodzice pracują,
  • uczniowie wymagający szczególnej pomocy opiekuńczo wychowawczej np. na wniosek wychowawcy, pedagoga, psychologa,
 2. Każdy uczeń ma prawo pozostać w świetlicy szkolnej bez względu na to czy jest zapisany, który czeka na kolejne zajęcia lekcyjne czy tez zajęcia dodatkowe,
 3. Uczeń, za swoje złe zachowanie w może otrzymać uwagę określonym w statucie szkolnym. Na wniosek  p. dyrektora szkoły informując rodziców/ opiekunów uczeń może być usunięty ze świetlicy szkolnej
Świetlica otwarta jest w godzinach od 6.45 do 16.15.

II. ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY
1.      Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców (opiekunów prawnych).
2.     Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
3.  W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może inna osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych)z własnoręcznym podpisem rodzica (opiekuna prawnego) i aktualną datą.
4.      Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie . Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu.
5.      Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
6.      Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego - nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
7.      Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.15
8.      Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
10.      Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca, oraz pedagog szkolny.
11.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.
1.      Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.15
2.      W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
3.      W razie wyczerpania wszystkich możliwości, co najmniej kilkukrotnie dzwonienie do rodziców /prawnych opiekunów lub osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek po kolejnych 15 min czyli o godz. 16.30 powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, a następnie powiadomienie policji.
4.      Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.
5.   W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie rodziców stosunku do rodziców (opiekunów prawnych) zostaną podjęte odpowiednie działania np. powiadomienie Sądu Rodzinnego.